15-11-07

GEMEENTEKIEZINGEN(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

 

Gemeentekiezingen.(1895)
 

Door de meeste nieuwsbladen werd verleden week gemeld dat de gemeentekiezingen bepaald waren op 17 november.

Thans wordt gezegd dat die datum nog niet definitief vastgesteld is en de kiezingen verschoven zijn tot 1 december, anderen beweren zelfs tot 15 december.

DIPLOMA VAN BEKWAAMHEID
Om deel te nemen aan de verkiezingen diende men een diploma van bekwaamheid voor te leggen.

 

 

Toelichting : De verkiezingen gingen uiteindelijk toch door op 17 november met voor de grotere gemeenten een tweede kiesronde op 24 november waar aanvullende raadsleden konden verkozen werden. De verkiezingen van 1895 vonden plaats volgens de nieuwe gemeentelijke kieswet van 1895. Die was nodig na de grondwetsherziening van 1893 die het algemeen meervoudig stemrecht invoerde. Alle mannen die dertig jaren waren of ouder en drie jaar in de gemeente woonden, kregen stemplicht(vrouwen mochten pas in 1921 hun stem uitbrengen voor de gemeenteverkiezingen). Kapitaalkrachtigen, gediplomeerden en geestelijken bekwamen één of meer bijkomende stemmen. Het gewone volk had maar recht op één stem per man. Honderden arbeiders brachten voor het eerst hun stem uit. Te Boom kwamen voor het eerst in de geschiedenis de socialisten op de kiezerslijst voor.

De verwachtingen voor de socialisten waren vrij hoog maar ze vergaarden uiteindelijk minder dan 300 stemmen.

Grote overwinnaars waren de katholieken met 1684 stemmen en behielden de absolute meerderheid. De liberalen ontvingen 1240 stemmen. De katholiek Emiel Van Reeth bleef burgemeester.[1][1] Bron: Van de oudheid tot het jaar 2000, Alex Vinck en  Kadoc, http://kadoc.kuleuven.be/nl/index.html

 

05-11-07

Burgemeester Franciscus verelst 1830-1848

De eerste Boomse burgemeester was Franciscus Gerardus Verelst. Franciscus werd te Boom gedoopt op 23 september 1787. Hij oefende het beroep van molenaar uit en was de zoon van Franciscus en Maria Elisabeth Eyckmans.

Op 13 juli 1818 huwde hij te Aartselaar met Joanna Maria De Weerdt. Zij werd te Aartselaar gedoopt op 2 oktober 1794 en was de dochter van Franciscus Dominicus en Joanna Maria Verhoeven.

Zij kregen te Boom o.a. volgende kinderen:   

Joanna Catharina Verelst, geboren op 4 juli 1819


Joannes Victor Verelst, geboren op 12 juli 1821 te Boom. Hij overleed te Boom op 21 juli 1893 te Boom. Joannes was handelaar in meel en woonde o.a. te Boom op de Antwerpsesteenweg Nr.150.

Anna Paulina Verelst, geboren op 19 okt 1823 te Boom.

Franciscus Verelst werd meteen na de verkiezingen van 30 oktober 1830 tot burgemeester aangesteld. Over wat toen de functie van burgemeester inhield is volgende anekdote bekend: in 1846 vroeg de brigadier van de maréchaussée aan het gemeentebestuur om 2 versleten lakens te vervangen. De burgemeester hemzelve ging hem er van vergewissen dat dit wel degelijk nodig was. Blijkbaar was de vraag van de brigadier gegrond want op 13 mei 1846 besliste het schepencollege om "twee paar slaaplakens ten dienste der brigade gendarmerie te doen maken".

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 1848 veroverden 4 liberalen een zetel. De Katholieken bezaten de meerderheid. De katholieke burgemeester Verelst was dus in theorie verzekerd van een nieuwe ambtstermijn ware het niet dat minister Rogier, minister in een homogene liberale regering, de koning er op wees dat de burgemeesters enkel door de koning worden benoemd.(Franciscus was in 1830 aangesteld door het voorlopig bewind). Zo geschiedde het, onder luid protest van de katholieken, dat niet Franciscus tot burgemeester werd benoemd, maar wel de liberaal Jozef Tuyaerts(zie dit blog het artikel over de tweede Boomse burgemeester).

Franciscus Gerardus Verelst overleed te Boom op 10 oktober 1851.   

068f


Bronnen: Genealogische databank "Ten Boome"
"Van de oudheid tot het jaar 2000, Alex Vinck
"Hoe Boom groeide, Benoit Lamot