27-11-07

DUIVENPRIJSKAMP (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

BRUSSEL-Zondag morgen heeft te Brussel een nationale kampstrijd plaatsgehad voor reisduiven, ingericht door het verbond der duivenmaatschappijen der hoofdstad, ten voordeele der familie Toulet. 

Bijna al de provinciën van ‘t land namen er deel aan, 928 duiven werden verzonden.Om 10ure kwam er een telegram uit Parijs, meldende dat de oplating had plaats gehad om 8 ure met een sterken zuid-westerwind. De eerste duiven kwamen te Brussel aan tusschen 10 ½ en 11 ure. De opbrengst van den kampstrijd beloopt 7000 fr.

 
constateur

Duivenklok “Toulet”[1]

26-11-07

GENEESHEEREN (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

FRANKRIJK.-Geneesheeren-(1895)

In de stad Parijs ziet het er voor de geneesheeren slecht uit. Zij hebben meer kans er van honger te sterven dan eene winstgevende praktijk te verwerven. Er zijn in de stad thans 3300 artsen(vijf jaren gelden waren er 2800 !)voor 2.500,000, of op 750 inwoners een geneesheer.

 

Op zijn minst zijn één millioen inwoners te arm om geneeskundige hulp te betalen of liever door kwakzalvers, wonderdoktors en dergelijken geholpen te worden ;en behalve dat zijn in gasthuizen een menigte klinieken waar men gratis geneeskundige hulp kan bekomen. Ieder arts, die zich pas vestigt heeft zijn gratis spreekuur, ten einde bekend te worden, maar men kan gerust aannemen, dat slechts de helft der Parijzenaars voor geneeskundige hulp betaalt.

 

In de wijken der mindergegoeden wonen in het geheel geen geneesheeren, in de meer voorname wijken vindt men er dikwijls twaalf in één straat, ja, niet zelden eenigen in eenzelfde huis.