19-11-07

EENE VERBETERENDE BROODSOORT(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Eene verbeterende broodsoort 1895  


t Is van iedereen gekend welke ommekeer er in de molennijverheid ontstaan is met de molensteenen te vervangen door cylinders of rollen. Reeds veel is er geschreven en geredetwist geworden tusschen de partijgangers van het oude en dit van het nieuwe stelsel. Sedert hebben de geleerden ook de zaak in handen genomen ; en uit deze en andere onderzoekingen is men tot de volgende uitslagen gekomen :

Meel, voortgebracht door middel van molensteenen, geeft een smakelijk en uitmuntend brood, als dat meel jong is ; dit spruit voort uit het feit dat de vettige bestanddeelen in het meel blijven.
Maar die den goeden smaak van het brood, staan aan het bewaren van het meel in den weg ;zij maken het, als men het te lang bewaart, ranzig of althans onaangenaam van smaak. Meel, voortgebracht door middel van cylinders, kan daarentegen zeer goed bewaard blijven, omdat die vettige bestanddeelen van het graan onder het malen verwijderd zijn ;maar om diezelfde reden geeft het meel een brood dat weinig geur heeft en zeer spoedig droog wordt. 

De heer Charles Lucas, uitvinder van het meel, bekend onder den naam van Negen Merken, te Parijs, heeft te dezen opzichte hoogst belangrijke proefnemingen gedaan. Tengevolge daarvan is hij er toe gekomen den raad te geven, om op het oogenblik der kneeding 2 grammen zoete amandelolie bij elken kilo cylinder-meel te voegen welke men gebruikt. Het nut dezer toevoeging is klaar en duidelijk, want de kleine hoeveelheid vettige bestanddeelen, welke er aan ontnomen zijn, geeft men er zoodoende aan terug.

De uitkomsten ervan waren ook verrassend. Wij willen nu het woord laten aan den heer Lucas, die, na de gronden van zijne raadgeving te hebben uiteengezet, er bij voegt : « Ik heb den uitslag onderworpen aan het oordeel van verschillende kundige meelhandelaren en bakkers, zonder hen opmerkzaam te maken op eenig verschil, bestaande tusschen brood met en brood zonder toevoeging van olie ; zonder hun zelfs eenigermate te kennen te geven, waarin de brooden die ik hun voorlegde, zouden kunnen verschillen. « Allen hebben echter een groot onderscheid opgemerkt in de kwaliteit, geheel ten voordeele van het brood waaraan olie was toegevoegd, en toen ik hun verzekerde dat al de brooden van hetzelfde meel en geheel en al op onze gewone wijze waren gebakken, waren zij uiterst nieuwsgierig te weten waardoor de kwaliteit dan in zulk eene hooge mate kon verschillen. « Het verschil bestaat niet alleen in het brood, maar ook in de broodbereiding, die veel gemakkelijker en geregelder gaat.

Deeg waaraan men olie heeft toegevoegd, is veel zachter, zijdeachtiger ;het brood is geuriger ; in uiterlijk en smaak doet het denken aan het fijne meel, dat men in Frankrijk »gruau »noemt en het blijft dagen lang goed. Daags en zelfs twee dagen nadat het gebakken is, is het nog versch en heeft dan een aangenamen smaak. Na acht dagen is het onderscheid tusschen de beide broodsoorten nog duidelijk waar te nemen. »
 Een proef is gemakkelijker door onze bakkers te nemen ; de goede uitslag is zoo goed als zeker ;want de proeven door den heer Lucas genomen, zijn met de meeste zorg geschiedt en kunnen als afdoende worden beschouwd.