13-11-07

DE FRANSCHEN OP MADAGASCAR ( aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

De Franschen op Madagascar. oktober 1895

Men weet dat sedert een paar jaren de Franschen in oorlog zijn tegen de Hovas, dat zijn de inwoners van Madagascar, die zich niet gewillig aan de fransche overheersching onderwerpen. In ons nummer van 29 september hebben wij een belangrijk artikel medegedeeld over den tegenspoed welke de Franschen in dit vreemde land ondervonden.

Nu is verleden donderdag te Parijs de tijding toegekomen dat de Franschen op 30 december na een schitterend wapenfeit, Tananariva, de hoofdstad van Madagascar bezet hebben.

De vredesonderhandelingen, die op den 1 october ‘s morgens begonnen, liepen denzelfden avond af, onder voorbehoud van latere goedkeuring door het gouvernement der Republiek. Generaal Metzinger is gouverneur van Tananariva benoemd.

Het Fransche gouvernement heeft in naam van geheel Frankrijk en de republiek gelukwenschen gestuurd aan generaal Duchesne en aan geheel het expeditie-leger.

Daarin wordt gezegd :

« Onze voortreffelijke troepen hebben den dank van het Vaderland verdiend.

« Frankrijk bedankt u voor den grooten dienst dien gij bewezen hebt.

« Gij hebt een groot voorbeeld gegeven en eens te meer hebt gij bewezen dat er geen hinderpalen, noch gevaren bestaan, die men niet overkomt door moed en koelbloedigheid »

Generaal Duchesne is bevorderd tot groot-officier van het Legioen van Eer.


madagaskar

Toelichting:
Madagaskar is een eiland en een land dat ten oosten van het vasteland van het continent Afrika ligt. Het is het op drie na grootste eiland ter wereld, na Groenland, Nieuw-Guinea en Borneo. In 1960 verkreeg het land zijn onafhankelijkheid van Frankrijk. Eerste president werd Philibert Tsiranana.
[1]


DUCHESNESAA

Jacques Charles René Achille DUCHESNE,
geboren te Sens(F) op 3 maart1837 
Foto : http://www.military-photos.com/madagascar.htm
 

[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Madagaskar