26-11-07

GENEESHEEREN (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

FRANKRIJK.-Geneesheeren-(1895)

In de stad Parijs ziet het er voor de geneesheeren slecht uit. Zij hebben meer kans er van honger te sterven dan eene winstgevende praktijk te verwerven. Er zijn in de stad thans 3300 artsen(vijf jaren gelden waren er 2800 !)voor 2.500,000, of op 750 inwoners een geneesheer.

 

Op zijn minst zijn één millioen inwoners te arm om geneeskundige hulp te betalen of liever door kwakzalvers, wonderdoktors en dergelijken geholpen te worden ;en behalve dat zijn in gasthuizen een menigte klinieken waar men gratis geneeskundige hulp kan bekomen. Ieder arts, die zich pas vestigt heeft zijn gratis spreekuur, ten einde bekend te worden, maar men kan gerust aannemen, dat slechts de helft der Parijzenaars voor geneeskundige hulp betaalt.

 

In de wijken der mindergegoeden wonen in het geheel geen geneesheeren, in de meer voorname wijken vindt men er dikwijls twaalf in één straat, ja, niet zelden eenigen in eenzelfde huis.

14-11-07

TURKEN EN ARMENIËRS(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

                                   Turken en Armeniërs (1895) 

Uit Trezibonde, eene stad in Klein-Azië,  wordt bericht dat de Turksche bevolking de kristenen heeft aangetast en uitgemoord. De soldaten zijn te gering in aantal om die moorderijen te beletten, en overigens de soldaten blijven onverschillig bij de voorvallen, zij bemoeien zich met niets. Vandaar de vrees voor erge verwikkelingen.

Het volk is opgewonden tot in den hoogsten graad en het fanatism der Muzelmannen gaat voor niets achteruit.
 Zaterdag zijn aan twee Italianen, binnen Stamboel neus en ooren afgesneden. Fransche toeristen werden mishandeld en van alles beroofd. Opmerkelijk is dat de Turken bij hunne aanvallen niet roepen: Weg met Armeniërs ! maar : Weg met de giaours(Kristene honden).

Vooral zijn het de Softas en Apollahs die uitmunten in fanatieke vervolgingen.
 De benoeming van Kiamil Pacha tot groot-vizier heeft geen verandering gebracht in den toestand. De Muzelmannen overrompelen nijverheids- en landbouwinstellingen van Europeanen en vermoorden de werklieden aan hun werk. De vreemde gezanten zijn samengekomen te Therapia om te beraadslagen over de te nemen maatregelen, want het gouvernement van den sultan heeft geen hoegenaamd gezag en dat van den grootkanselier is nul. 

Door de gezanten is beslist eene nieuwe poging aan te wenden bij Kiamil Pacha, om krachtige maatregelen te doen nemen tegenover den moordlust der fanatieke Muzelmannen.


  kiamir pacha         


Kiamil Pacha(rechts)[1]


 

[1] http://www.egyptedantan.com/port_said/port_said3.htm

 

13-11-07

DE FRANSCHEN OP MADAGASCAR ( aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

De Franschen op Madagascar. oktober 1895

Men weet dat sedert een paar jaren de Franschen in oorlog zijn tegen de Hovas, dat zijn de inwoners van Madagascar, die zich niet gewillig aan de fransche overheersching onderwerpen. In ons nummer van 29 september hebben wij een belangrijk artikel medegedeeld over den tegenspoed welke de Franschen in dit vreemde land ondervonden.

Nu is verleden donderdag te Parijs de tijding toegekomen dat de Franschen op 30 december na een schitterend wapenfeit, Tananariva, de hoofdstad van Madagascar bezet hebben.

De vredesonderhandelingen, die op den 1 october ‘s morgens begonnen, liepen denzelfden avond af, onder voorbehoud van latere goedkeuring door het gouvernement der Republiek. Generaal Metzinger is gouverneur van Tananariva benoemd.

Het Fransche gouvernement heeft in naam van geheel Frankrijk en de republiek gelukwenschen gestuurd aan generaal Duchesne en aan geheel het expeditie-leger.

Daarin wordt gezegd :

« Onze voortreffelijke troepen hebben den dank van het Vaderland verdiend.

« Frankrijk bedankt u voor den grooten dienst dien gij bewezen hebt.

« Gij hebt een groot voorbeeld gegeven en eens te meer hebt gij bewezen dat er geen hinderpalen, noch gevaren bestaan, die men niet overkomt door moed en koelbloedigheid »

Generaal Duchesne is bevorderd tot groot-officier van het Legioen van Eer.


madagaskar

Toelichting:
Madagaskar is een eiland en een land dat ten oosten van het vasteland van het continent Afrika ligt. Het is het op drie na grootste eiland ter wereld, na Groenland, Nieuw-Guinea en Borneo. In 1960 verkreeg het land zijn onafhankelijkheid van Frankrijk. Eerste president werd Philibert Tsiranana.
[1]


DUCHESNESAA

Jacques Charles René Achille DUCHESNE,
geboren te Sens(F) op 3 maart1837 
Foto : http://www.military-photos.com/madagascar.htm
 

[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Madagaskar

 

12-11-07

VREES VOOR SPIONNEN ( aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Vrees voor spionnen  oktober 1895 

Woensdag laatst is te Laon(Frankrijk) zekere D., een Belg, aangehouden en tusschen twee gendarmen naar de grens gebracht. Hij was eenige dagen vroeger op het feit betrapt bij het insmokkelen van reisduiven, daarom werd hij veroordeeld tot de ontruiming van het land.

Nu doorloopen agenten der algemeene veiligheid al de grensplaatsen om verborgen hokken te ontdekken voor militaire reisduiven die dienen als middel van correspondentie voor spions in dienst van buitenlandsche mogendheden.

Toelichting : Laon is een stad in Frankrijk, en is de hoofdplaats van het departement Aisne. De stad telt ongeveer 26.500 inwoners.

Laon ontstond op een heuvel boven de vlakte van de Thiérache. Het werd in de 5e eeuw een bisschopszetel en was in de Karolingische tijd de koninklijke residentie. De beroemde Kathedraal van Laon werd vanaf 1155 gebouwd, nadat zijn romaanse voorganger was afgebrand. De oude stad bevat nog veel andere Middeleeuwse gebouwen.De bovenstad is te bereiken met een speciaal treintje, de Poma 2000. [1]
                                                                              


[1]  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

 

 

01-11-07

Vluchten naar Frankrijk 1940

Onder "Boomse sprokkels" kan je het boeiende verhaal lezen van de familie Cuypers die in het begin van WOII met hun kroostrijk gezin richting Frankrijk vluchtten. Tijdens de vlucht hield moeder Frieda Van den Bril nauwgezet een dagboek bij. Het uniek verhaal kan je hier vinden.

vlucht4

Het gezin Cuypers