27-11-07

DUIVENPRIJSKAMP (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

BRUSSEL-Zondag morgen heeft te Brussel een nationale kampstrijd plaatsgehad voor reisduiven, ingericht door het verbond der duivenmaatschappijen der hoofdstad, ten voordeele der familie Toulet. 

Bijna al de provinciën van ‘t land namen er deel aan, 928 duiven werden verzonden.Om 10ure kwam er een telegram uit Parijs, meldende dat de oplating had plaats gehad om 8 ure met een sterken zuid-westerwind. De eerste duiven kwamen te Brussel aan tusschen 10 ½ en 11 ure. De opbrengst van den kampstrijd beloopt 7000 fr.

 
constateur

Duivenklok “Toulet”[1]