05-01-08

Exaam (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen

Exaam (1895)

M. Benjamin Haesaerts, van Rumpst, komt zijn zesde en laatste exaam van burgerlijk ingenieur der mijnen(ingénieur civil des mines) met onderscheiding af te leggen. Hij is een der eerste ingenieurs die van de Hoogeschool van Leuven met het wettig diploma uitgaan(wet van 10 april 1890).


haesaerts benjamin 

Foto: Boom tussen de
twee wereldoorlogen, A.Vinck

Benjamin Adolf Jan Baptist Haesaerts, ingenieur, geboren te Rumst op 16 april 1872, overleden te Boom op 13 april 1934, 61 jaar oud, zoon van Willem Gustaaf Haesaerts (geneesheer en schepen te Rumst) en Maria Antonetta Eulalia Verbruggen.

Benjamin is getrouwd te Boom op 11 september 1897 (getuigen waren zijn broer Luciaan Michel Maria Haesaerts, zijn oom Franciscus Josephus Van Montfort, Alfons Dutillieux en Achille Bertrand), op 25-jarige leeftijd met


Emma Philomena Spillemaeckers (26 jaar oud), geboren te Boom op 23 februari 1871, overleden te Brussel op 4 september 1941, 70 jaar oud, dochter van Egied Richard Leopold Spillemaeckers (steenbakker) en Maria Catharina Van Camp.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Luc Haesaerts, schrijver en ingenieur, geboren te Boom in het jaar 1899, overleden te Brussel in het jaar 1962, 63 jaar oud.
 • 2 : Pauwel Helena Alfons Haesaerts, architect, cineast en schrijver, geboren te Boom op 15 februari 1901, overleden te Brussel in het jaar 1974, 73 jaar oud.

   

05-12-07

Zoo is't gemakkelijk (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Zoo is’t gemakkelijk(1895) 
Men weet nu te Brussel waardoor de dieven in den laatsten tijd zoo gemakkelijk in de rijke huizen konden stelen. Zij maakten kennis met de meiden, en deze maakten hen ter goeder trouw bekend met de inrichting en de gebruiken van het huis. Het onderzoek der policie heeft dat feit doen kennen.

02-12-07

Broeder Paul Peeters

De geschiedkundige Kring Ten Boome had de eer om twee prachtige artikels te mogen publiceren in het jaarboek van 1993-1994 van Broeder Paul Peeters. Beide artikels(Boom 1910 en Boomse steen 1910) beschrijven de gemeente Boom net voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Jozef Karel Peeters, zoals zijn echte naam was, schrijft meer bepaald over de wijk Hoek waar hij zijn jeugd doorbracht. Hij werd te Boom geboren op 18 juli 1903 waar hij met zijn ouders in de Kapelstraat nr.20 woonde. Zijn vader, Jan Baptist, werd te Londerzeel geboren op 23 oktober 1864. Jan Baptist huwde te Boom op 14 juli 1890 met Maria Paulina Spaenjaers die te Boom werd geboren op 31 januari 1869.

Van zijn mede-Broeder Jozef Nagels ontving ik onderstaande gegevens over Broeder Paul Peeters, waarvoor mijn dank:

PEETERS Jozef Karel (broeder Paul van Jezus)
 • Inkleding 07.09.1919  
 • Eeuwige geloften 02.08.1928
 • deed zijn kloosterlijke opleiding te Groot-Bijgaarden, Leuven, Overijse, Brussel
  Diploma van Letterkundig Regent 1924
  Gaf achtereenvolgens les te Roeselare, Brussel Sint-Thomas, Gent Sint-Amandus, Brussel Sint-Thomas, Gent Sint-Amandus, Brussel (Sint-Joris en Sint-Thomas), Elsene, Brussel Sint-Joris
 • Op 01.09.70 benoemd als secretaris van broeder Provinciaal te Groot-Bijgaarden.
 • Op 01.09.79 werd hij hulpsecretaris
 • Op 19.09.90  ging hij over naar de rusthuis-afdeling te Groot-Bijgaarden, waar hij overleed op 08.01.1994
Het was een rustig en stipt man, nauwkeurig in al wat hij deed. Een kloosterling uit één stuk, een vriend van de jeugd, een graag geziene medebroeder die zijn kennis spontaan deelde met al wie bij hem te rade kwam. Hij ging dankbaar door het leven, ten dienste van al wie hem benaderde.
broeder Paul Peeters

  Broeder Paul Peeters °Boom 18 juli 1903 +Groot-Bijgaarden 8 januari 1994

30-11-07

Wereldtentoonstelling 1897 (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Wereldtentoonstelling van 1897 (1895)

 

Tusschen de merkwaardigheden welke men aankondigt voor de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1897; kunnen wij melden: België door de eeuwen heen en het monumenteele België;Brussel in de toekomst;het kantenpaleis, enz.

 

Muziekkringen uit Sidnay, Schotland, Italië, boden zich reeds aan.

M.Uyttenhove, oud-sergeant-majoor der karabiniers, thans te Moscou, wil eenen wereldbol ten toon stellen van 360 meters omtrek en 80 hoogte.

 

Om dit ontwerp te verwezentlijken zouden er vier hectaren grond noodig zijn en 10 à 12 millioen frank. Men spreekt van een aluminium ballon, een electrieken tram kunnende meer dan 200 kilometers per uur afleggen en van eene wereldfoor, welke zich zou uitstrekken van de Zuidlaan naar de Louisalaan.

 

Veel kasteelen in de lucht!

 
postcard1897

Postkaart:Universiteit van Maryland(U.S.A.)

http://www.lib.umd.edu/ARCH/exhibition/home.html

28-11-07

Brussel-zeehaven (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Brussel-zeehaven 1895

Een herbergier van Molenbeek is gevallen als slachtoffer van…Brussel-zeehaven. De man had zijn heel fortuin gestoken in den aankoop van weerdeloze gronden, die hij dacht later door onteigening voor de scheepvaartwerken aan hoogen prijs te zullen verkoopen. Nu vallen echter, volgens een blad, die gronden buiten de sfeer van onteigening en de man was geruïneerd. Volgens andere bladen vielen zijne eigendommen in de onteigeningen, zoodat hij van blijdschap zinneloos werd. Zondagmorgen heeft hij zich opgehangen

27-11-07

DUIVENPRIJSKAMP (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

BRUSSEL-Zondag morgen heeft te Brussel een nationale kampstrijd plaatsgehad voor reisduiven, ingericht door het verbond der duivenmaatschappijen der hoofdstad, ten voordeele der familie Toulet. 

Bijna al de provinciën van ‘t land namen er deel aan, 928 duiven werden verzonden.Om 10ure kwam er een telegram uit Parijs, meldende dat de oplating had plaats gehad om 8 ure met een sterken zuid-westerwind. De eerste duiven kwamen te Brussel aan tusschen 10 ½ en 11 ure. De opbrengst van den kampstrijd beloopt 7000 fr.

 
constateur

Duivenklok “Toulet”[1]