06-04-08

Burgerlike decoratie (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Burgerlijke decoratie (1895)

 

Bij koninklijk besluit van 4 october, wordt de medalie van 1e klas toegekend aan M.Theodoor Moretus, burgemeester van de gemeente Bouchout (Antwerpen), als belooning der diensten, door hem bewezen, gedurende eene loopbaan van meer dan vijf-en-twintig jaar.

28-03-08

Buurtwegen(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Buurtwegen(1895)

Door koninklijk besluit wordt de gemeente Heffen gemachtigd de noodige gronden aan te koopen en des noods te onteigenen, voor het maken op zijn grondgebied van eenen buurtweg bestemd om de gemeenten Leest en Blaasveld te verbinden. Een ander koninklijk besluit verleent toelagen aan de nagemelde gemeenten onzer provincie, als aandeel in de kosten van verbeteringswerken aan buurtwegen:

Duffel 50,355 fr.;Bornhem 25,894 fr.; Blaasveld, Heffen en Leest 20,276 fr.;Heffen 7902 fr.;Blaasveld 1535 fr.;Heffen 19,743 fr.; Niel 1770 fr.;Bouchout 6811 fr.;Rijmenam 58,000 fr.;Sinte Katharina-Waver 3280 fr.

 

 

02-01-08

Smartelijk ongeluk(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

SMARTELIJK ONGELUK(1895)

Men leest in de Antwerpsche bladen: Een algemeen geacht man, M. T..., landmeter, vroeger taalman in de middelbare school, en tevens een der beste vertalers die ooit in de zittingen der rechtbank werkzaam waren, leed sedert eenigen tijd aan zinsverbijstering.

Voor deze ziekte was hij reeds te Bouchout verzorgd geweest, en over eenige weken genezen teruggekeerd zijnde, had hij thans aan de geneesheeren eene nieuwe attestatie gevraagd om er weer opgenomen te worden. De papieren waren gereed, toen de ongelukkige vrijdag morgen, rond 8 ure, in zijne woning, Jacobsstraat, te Antwerpen, een einde aan zijn leven stelde, door zich met een scheermes eene snede in de keel toe te brengen. Het lijk is niet naar het gasthuis gevoerd, maar in de woning gebleven. M.T... was een voorkomend en talentvol man, die niets dan vrienden telde.

Hier te Boom, waar de overledene ook zeer veel kennissen en vrienden bezat en door elkeen geacht werd, zal zijn ongelukkig uiteinde algemeen betreurd worden.