06-12-07

Schrikkelijke spoorwegramp (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Schrikkelijke spoorwegramp(6 oktober 1895)


25 dooden., meer dan 100 gekwetsten.

-
 Verleden zondag avond heeft op de spoorbaan, in de nabijheid der statie van Ottignies(provincie Brabant), een schrikkelijk ongeluk plaats gehad. Eene losse locomotief, die met volle snelheid reed, is op eenen reizigerstrein geloopen, waarvan vier of vijf waggons met reizigers tot spaanders gemalen werden. Eene korte beschrijving van de plaats der ramp zal een beter oordeel over het voorval kunnen geven. Tusschen Ottignies en Court-Saint-Etienne ligt een dubbel spoor, een voor den Staatsspoorweg en een voor den Grand Central Belge, nagenoeg in den aard als te Antwerpen buiten de poort, onder de gemeente Mortsel, maar over eene langere uitgestrektheid. De linie van den Grand Central loopt van Leuven naar Charleroi, door Ottignies, twee linies van den Staat komen er samen, die van Namen naar Brussel, en die van Nijvel naar Namen of Brussel. 

De trein uit Manage naar Ottignies was eenige minuten in vertraging, toen hij uit Manage vertrok. Hij was opgepropt met volk dat te Nijvel de kermis had bijgewoond en waar tevens eene werkmansbetooging was gehouden. Op de plaats van dit dubbel spoor, ongeveer een kilometer van Ottignies had de vreeselijke botsing plaats.

 

Te Baulers,tusschen Ottignies en Court-Saint-Etienne, heeft de Staat een arsenaal voor machienen ingericht. In de statie van Ottignies bevond zich eene machien welke voor reserve diende en ´s avonds terug naar Baulers moest worden gebracht. De machinist dezer locomotief, een genaamde Sohet, meenende dat de trein uit Nijvel reeds binnen was, reed met groote snelheid naar het arsenaal en botste onderweg op den aankomenden reizigerstrein uit Nijvel, welke eenige minuten in vertraging bleef.

Sohet was vertrokken zonder het bevel van zijnen overste af te wachten en werd alzoo de onmiddellijke oorzaak der ramp. Hij heeft zijnen misslag met zijn leven geboet, want Sohet werd op den slag gedood. Men heeft hem onder de puinen zijner machien uitgehaald, op afschuwelijke wijze verminkt;het hoofd was gansch verpletterd.

 

Van tusschen de overblijfsels der verbrijzelde waggons zijn een twintigtal dooden opgehaald en ’t getal der gekwetsten beloopt meer dan honderd.

Ziehier de namen der dooden:

1.    Mev.Mourlon, vrouw van den ingenieur-electricien.

2.    M.Van Pée, geneesheer, Waver.

3.    M.Van Ginderachter, Priester, Waver.

4.    M.Leopold Tasnier, Waver.

   5. M.Leopold of Paul Delfosse, Waver.

6.    M.Ed. Delvaux, Beneden-Waver.

7.    M.Delabry, briefdrager, Waver.

8.    M.Antoine Foureau, Waver.

9.    M.André Steenwinckel, Waver

  10. Mej.Marie Jadin, Court-Saint-Etienne.

  11. M.Leon Hannet, Waver.

  12. M.Joseph Delbrassine, Waver.

  13. M.Gigot, Waver.
  14. M.Colin, Gembloers.
  15. M.Collin, zoon, Gembloers.

  16. M.Leon Rauwet, Waver.

  17. M.Sohet, Baulers,machinist op de locomotief die de ramp veroorzaakte.
  18. M.Joseph Foureau, Waver.
  19. Mev.wed.Collin, Gembloers.
  20. M.Joseph Alsteen, Waver.
 

Later zijn nog een vijftal gekwetsten overleden, zoodat het getal dooden 25 beloopt. Onder deze zijn er vijftien inwoners van Waver. De eerw.heer Van Ginderachter, onderpastoor te Waver, die zich tusschen de dooden bevindt, was geboortig van Merchtem. MBeernaert, onze gewezen eerste minister, bevond zich op den trein met zijne echtgenoote en verscheidene familieleden. Hij zelf bleef ongedeerd, zijne echtgenoote werd aan het hoofd en den arm gewond, en zijne schoonzuster, mevrouw Mourlon, werd op den slag gedood.

 

M.Van den Peereboom, minister van spoorwegen 1, had zich ook heel goed tusschen de slachtoffers kunnen bevinden. Hij had te Nijvel den namiddag overgebracht en plaats genomen op den getroffen trein om naar Brussel weder te keeren. Daar hij echter op zijn buitengoed te Anderlecht verblijft, had hij te Baulers van trein verwisseld om in de Zuidstatie te Brussel af te stappen. Hierdoor ontsnapte hij aan het gevaar.

 

De vreeselijke ramp heeft door geheel het land, doch vooral te Waver, eene onbeschrijflijke ontroering verwekt. Niet een huis in deze stad, of men telt er bloedverwanten of vrienden onder de dooden en gekwetsten.

Ooggetuigen verklaren dat het toneel na de ramp, het akeligste schouwspel vormde dat men uitdenken kan. De omgevallen tender der machien van den reizigerstrein had het vuur medegedeeld aan de puinen der waggons, en de vlammen die er uit opsloegen, wierpen een droevig licht op die plaats van lijden en dood, en tusschen het gekraak der vlammen en de walmen van verbrand vleesch en verschroeide haren die opstegen, kon men het geklaag en gekerm hooren der doodelijk gekwetsten, die met armen of beenen vastgekneld zaten tusschen de brokstukken der waggons. De nedervellende regen kwam echter de vlammen uitdooven.

 

MM. Mary en Decoster, professors in het instituut te Elsene, zaten op den rampzaligen trein in tweede klas waggon, met nog een derde reiziger. De beide priesters sluimerden. Zij werden door den schok onaangenaam wakker geschud en lagen toen onder een waggon die over den hunnen was geschoven. Langs alle zijden waren ze omringd door eene onontwarbare menigte puin, terwijl ze boven hun hoofden het vuur hoorden kraken.

 

Met onbeschrijfbare inspanning gelukten zij er in een der wanden van den waggon stuk te krijgen om door een opening uit den waggon te kruipen. Ook hun reismakker werd langs daar gered. M. Mary ontsnapte met een gescheurd kleed, M. Decoster met eene diepe schram op het voorhoofd. Zoodra ze gered waren, begonnen ze hulp te leenen aan de andere slachtoffers, van welke zij er meerderen bijstonden in hunne laatste oogenblikken.

 

Een man die van geluk mag spreken is de heer Proost, algemeen bestuurder van het departement van landbouw. Hij bevond zich op den trein van Manage die in botsing kwam met de locomotief. Hij ontsnapte ongedeerd aan de ramp. Zes jaar geleden, bevond zich de heer Proost insgelijks op den trein die verpletterd werd tegen de brug van Groenendaal. Ook bij die spoorwegramp kwam hij er goed af.

De ramp van Ottignies is met die van Groenendaal de schrikkelijkste welke ooit op de belgische spoorwegen heeft plaats gehad.2 De ramp van Groenendaal geschiedde op 8 februari 1889. Zij kostte het leven aan 12 reizigers en 2 spoorwegbedienden. Er waren 30 erg en 12 min erg gekwetsten. Verscheidene gekwetsten zijn later aan hunne wonden bezweken. De ramp van Groenendaal heeft aan den Staat, voor schadevergoedingen aan de families der slachtoffers, meer dan een millioen gekost, ongerekend de stoffelijke schade die zeer aanzienlijk was. De ramp van Ottignies zal veel meer aan den Staat kosten.


locomotiefType1Tubize

Mogelijk was het dit type locomotief dat betrokken was bij het ongeval.
Volgens José Plesier is het best mogelijk dat deze locomotief in die periode tussen Nivelles(Nijvel) en Ottignies reed.
Met dank voor de foto! Breng zeker eens een bezoek aan het blog van José
http://blog.seniorennet.be/trekhaak73/


1) Jules Vandenpeereboom werd in 1843 in Kortrijk geboren en overleed te Anderlacht in 1917. De laatste jaren van zijn leven bracht hij in Anderlecht door. Hij bezat een grote verzameling kunstvoorwerpen die hij, inclusief het huis, naliet aan de Belgische staat om er een museum van te maken wat niet geschiedde. Zijn verzameling raakte verspreid over diverse musea . Bron: De Leiegouw

2) Op de plaats van het onheil werd op 26 november 1967 een gedenkplaat ingehuldigd.  Bron: pixels BW