16-04-08

Feest der broeders(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Het feest der broeders (1895)

 

Het comiteit aangesteld tot inrichting der feesten bij het vijftigjarig jubelfeest van de Broeders der Kristelijke Scholen van Boom, spaart geene moeite.

Een oproep wordt gedaan aan alle maatschappijen welke deel zouden willen nemen aan de feesten. Het programma der feestelijkheden zal kortelings bekend gemaakt worden.

De maatschappijen welke deel willen nemen aan den stoet, worden verzocht zich aan te geven bij M. Gustaaf Vereycken, ten laatste op donderdag 24 october.

Vele personen hebben aangedrongen des avonds de huizen te verlichten, doch het Comiteit heeft deze verlichting afgewezen, aangezien het seizoen te verre gevorderd en men gedurig aan slecht weer blootgesteld is. Alleenlijk verzoekt men de gevels te vlaggen tot teeken van bijtreding aan deze volksfeest.

14-04-08

arrondissements-prijskamp (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Provinciale Landbouwmaatschappij van het Noorden (1895)

Afdeeling Contich-Boom

 

UITSLAG

Van den arrondissements-prijskamp

 

Voor paarden en hoornvee, veld- en hofvruchten, fruit, landbouwtuigen&melkerijtoestellen welke heeft plaatsgehad te Contich op Zondag 29 en maandag 30 September

(vervolg en slot) Opmerking: het voorgaande artikel is hier niet gepubliceerd.

 

20e prijskamp- Biekorven, oud stelsel.

1e prijs, 17,50 fr., Aug. Mees, (fabrikant) Herenthals; 1e prijs, 17,50 fr., A. Van Looy, (liefhebber) St-Job-in-'t Goor.

21e prijskamp- Biekorven, nieuw stelsel.
1e prijs, 22,50 fr., Aug. Mees, (fabrikant) Herenthals; 1e prijs, 22,50 fr., A. Van Looy, (liefhebber) St-Job-in-'t Goor.

 

22e prijskamp- volledigste verzameling van benoodigdheden voor de bieënteelt.
1e prijs, 20 fr. En vergulde medalie, Aug. Mees Herenthals.

 

23e prijskamp- Beste boter.

1e prijs, 10 fr., Wed. Vermeylen, Reeth; 2e prijs, 6 fr., Fred. Jennes, Mortsel.

25e prijskamp- Graangewassen in verzameling.
1e prijs, 20 fr. En vergulde medalie, P. De Swert, Duffel; 2e prijs, 15 fr., C. Struyf, Rumpst.

 

26e prijskamp.- Voedergewassen in verzameling.

1e prijs, 20 fr.en vergulde medalie, P. De Swert, Duffel; 2e prijs, 15 fr., Fr. Verheyden, Duffel.

27e prijskamp.- knolgewassen in verzameling.   
1e prijs, 20 fr.en vergulde medalie, A. De Swert, Duffel; 2e prijs, 15 fr., Fr. Verheyden, Duffel.

28e prijskamp.- verzameling koolen
1e prijs, 15 fr.en vergulde medalie, Ed. Smets, Mortsel; 2e prijs, 10 fr., Corn Janssens, Mortsel.

 

29e prijskamp.- verzameling van eetbare wortelen.
1e prijs, 15 fr.en vergulde medalie, Corn Janssens, Mortsel; 2e prijs, 10 fr., Ed. Smets, Mortsel

30e prijskamp.- verzameling van ajuin, porei, look, charlot, selder en salaad.
1e prijs, 15 fr.en vergulde medalie, Corn Janssens, Mortsel; 2e prijs, 10 fr., Henri De Meyer, Hove.

 

31e prijskamp.- verzameling hofvruchten.

1e prijs, 20 fr.en vergulde medalie, Henri De Meyer, Hove; 2e prijs, 15 fr. en verzilverde medalie, Ed. Smets, Mortsel.

 

32e prijskamp.- appelen in verzameling.  

1e prijs, 12 fr. en vergulde medalie, della Faille de Waerloos, Contich; 2e prijs 8 fr., De Meyer Henri, Hove.

 

33e prijskamp.- peren in verzameling.

1e prijs, 12 fr. en vergulde medalie, J. Everaerts, Mortsel; 2e prijs, 8 fr.J. Van Ishoven, Contich.

 

34e prijskamp.- verzameling fruit.
1e prijs 15 fr. en vergulde medalie, della Faille de Waerloos, Contich.

 

24e, 35e en 36e prijskamp.- Melkerijtoestellen en landbouwwerktuigen.    

De Ridder Frans, Puers, 10 fr. en vergulde medalie ; Haverhals Jos., Beveren, 20 fr. en id.; Janssen Ivo, Contich, 25 fr. en id.; Lavens Henri, Kortrijk, 25 fr. en id.; Sneyers (gebroeders), Antwerpen 10 fr. en id.; Van der Auwera L., Antwerpen, 10 fr. en id.; Van Overloop Jos., Stekene, 25 fr. en id.

 

NAMENS HET BESTUUR

De secretaris Clem. Thees; de voorzitter Jos Van de Wouwer

 

 08-04-08

Burgerwacht (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Burgerwacht (1895)

Bij koninklijk besluit van 30 september, werden benoemd in de niet werkdadige burgerwacht der provincie Antwerpen, voor het vijfjarig tijdvak 1894-1899:

Bataljon van Breendonck: MM. J.F. Taekels, luitenant-adjudant-majoor; F.E. De Proft, luitenant-kwartiermeester.

Bataljon van Duffel: MM. E. Van Loock, luitenant-adjudant-majoor; G. Mathys, luitenant-kwartiermeester.

Bataljon van Hombeeck: MM. C.L.E. Jacobs, luitenant-adjudant-majoor; F. Verlinden, luitenant-kwartiermeester.

Bataljon van Niel: MM. F.C.A. Van Roie, luitenant-adjudant-majoor; J.E. Verbeeck, luitenant-kwartiermeester.

Bataljon van St-Amands: MM. L.J. Van Achter, luitenant-adjudant-majoor; E.A. Daelemans, luitenant-kwartiermeester.

Bataljon van Willebroeck: Mijnheeren N. Vertongen, luitenant-adjudant-majoor; G. Vleminckx, luitenant-kwartiermeester.

06-04-08

Burgerlike decoratie (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Burgerlijke decoratie (1895)

 

Bij koninklijk besluit van 4 october, wordt de medalie van 1e klas toegekend aan M.Theodoor Moretus, burgemeester van de gemeente Bouchout (Antwerpen), als belooning der diensten, door hem bewezen, gedurende eene loopbaan van meer dan vijf-en-twintig jaar.

04-04-08

Margarine (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Margarine (1895)

Op maandag 14 october, opening te Antwerpen, in de Boomgaardstraat, der fabriek van MARGARINE, succursaal van het moederhuis W.J. Albers te Dordrecht.

Vertegenwoordigers: MM.BLOCH&KLEIN, St.Thomasstraat 11 te Antwerpen.

02-04-08

Kalverziekte (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Kalverziekte (1895)

Wij vernemen dat de pakken tegen de kalverziekte, welke hedendaags zoovele slachtoffers maakt, en waarvan de heer Knaeps, drogist te Merchtem, den algemeenen depot heeft, zeer krachtig zijn. Verscheidene veeverzekeringen hebben dit poeder aangewend en zijn er uiterst tevreden over. Wij raden dus ook in volle vertrouwen dit heilzaam middel onze lezers aan

28-03-08

Buurtwegen(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Buurtwegen(1895)

Door koninklijk besluit wordt de gemeente Heffen gemachtigd de noodige gronden aan te koopen en des noods te onteigenen, voor het maken op zijn grondgebied van eenen buurtweg bestemd om de gemeenten Leest en Blaasveld te verbinden. Een ander koninklijk besluit verleent toelagen aan de nagemelde gemeenten onzer provincie, als aandeel in de kosten van verbeteringswerken aan buurtwegen:

Duffel 50,355 fr.;Bornhem 25,894 fr.; Blaasveld, Heffen en Leest 20,276 fr.;Heffen 7902 fr.;Blaasveld 1535 fr.;Heffen 19,743 fr.; Niel 1770 fr.;Bouchout 6811 fr.;Rijmenam 58,000 fr.;Sinte Katharina-Waver 3280 fr.

 

 

30-01-08

Uit Wintham een honderdjarige (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Uit Wintham een honderdjarige (1895)

Verleden zaterdag, 5 october, is een inwoner dezer gemeente, Joseph Suykens, zijn 99e jaar gepasseerd en dus zijn 100e jaar ingetreden.*
De brave ouderling is nog vol leven en vroolijkheid zoals vroeger toen hij nog vaarde, en waarom hij altijd door iedereen gezocht werd. Mocht hij het geluk hebben den 5 october 1896 te bereiken, dan zal Wintham toonen dat het zijnen eeuweling op uitstekende wijze weet te vereeren.

*Joseph Suykens werd te Hingene-Nattenhaasdonk gedoopt op 5 oktober 1796. Hij was de zoon van Cornelius & Anna Maria De Bisschop.
Bron: Digitale bronberwerkingen Nederland en België 

 

28-01-08

Overlijden René Moretus de Theux(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Sterfgeval (1895)

Verleden zondag nacht is te Antwerpen overleden M.René Moretus de Theux, een man wiens naam door elkeen, door vriend of tegenstrever, met eerbied werd uitgesproken. M.René Moretus was een groot struischen , door en door rijken, maar ook door en door braven man, wiens liefdadigheid spreekwoordelijk geworden was. M.Moretus was geboren op 2 november 1842 en dus nog geen 53 jaar oud. Zijne begrafenis heeft donderdag te Merxem plaats gehad.   

14-01-08

Prijskamp Godsdienst te Kontich (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Uit Contich (1895)

Onze gemeentejongensschool, welke aan den officieelen prijskamp dit jaar deel nam, heeft eenen schitterenden uitslag bekomen. Op de 15 mededingers bekwamen er 14 eene eervolle onderscheiding, waaronder een eersten, tweeden en een derden rang werden toegekend.

In den prijskamp voor godsdienst komt onze school op den eersten rang met 14 benoemingen, waartusschen twee primussen met 99 ½ punten en 7 eerediplomas. Ook heeft den heer gouverneur baron Osy, bij zijn bezoek alhier, den ieverigen hoofdonderwijzer Mr. L. Cassiers, over dien uitslag van harte gelukgewenscht.


Eduardus Josephus Franciscus de Paulo Osy de Zegwaart (Deurne, 24 maart 1832 - Ekeren, 5 december 1900) was een Belgisch politicus voor de Meetingpartij en de Katholieke Partij. Osy was grootgrondbezitter en stamde uit een vooraanstaande Antwerpse familie, die afkomstig was uit Rotterdam. In korte tijd had de familie een bijzonder goede reputatie opgebouwd in de financiële en handelswereld. Ze was innig vervlochten met de familie Cogels, die eveneens een prominent aanwezig was in het Antwerpse openbare leven. In 1864 werd hij verkozen tot provincieraadslid. Hij zetelde tot hij in 1877-1878 senator werd voor de Meetingpartij. Van 1880 tot 1889 werd Osy volksvertegenwoordiger. Osy de Zegwaart werd door de katholieke regering in 1889 aangeduid als provinciegouverneur in Antwerpen. Hij was de eerste van vijf provinciegouverneurs in de periode 1890-1921 die allen tot katholieke aristocratische Antwerpse families behoorden. Ze waren onderling nauw verbonden en zetelden allen gedurende korte tijd. Zijn neef Fredegand Cogels volgde hem op als provinciegouverneur.

Bron: Wikipedia

12-01-08

Aanslag te Hemiksem (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen

Uit Hemixem (1895)

In den nacht van donderdag tot vrijdag laatst, het kwaart voor 12 ure, is bij d'heer Gernaert, herbergier aan de statie te Hemixem, eene flesch vitriool door den waaier der inkomdeur geworpen. Het brandend vocht heeft verscheidene tafels, stoelen en den geheelen plancher der estaminetplaats vernield. De policie is op zoek naar den dader.

05-01-08

Exaam (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen

Exaam (1895)

M. Benjamin Haesaerts, van Rumpst, komt zijn zesde en laatste exaam van burgerlijk ingenieur der mijnen(ingénieur civil des mines) met onderscheiding af te leggen. Hij is een der eerste ingenieurs die van de Hoogeschool van Leuven met het wettig diploma uitgaan(wet van 10 april 1890).


haesaerts benjamin 

Foto: Boom tussen de
twee wereldoorlogen, A.Vinck

Benjamin Adolf Jan Baptist Haesaerts, ingenieur, geboren te Rumst op 16 april 1872, overleden te Boom op 13 april 1934, 61 jaar oud, zoon van Willem Gustaaf Haesaerts (geneesheer en schepen te Rumst) en Maria Antonetta Eulalia Verbruggen.

Benjamin is getrouwd te Boom op 11 september 1897 (getuigen waren zijn broer Luciaan Michel Maria Haesaerts, zijn oom Franciscus Josephus Van Montfort, Alfons Dutillieux en Achille Bertrand), op 25-jarige leeftijd met


Emma Philomena Spillemaeckers (26 jaar oud), geboren te Boom op 23 februari 1871, overleden te Brussel op 4 september 1941, 70 jaar oud, dochter van Egied Richard Leopold Spillemaeckers (steenbakker) en Maria Catharina Van Camp.

Uit dit huwelijk:

  • 1 : Luc Haesaerts, schrijver en ingenieur, geboren te Boom in het jaar 1899, overleden te Brussel in het jaar 1962, 63 jaar oud.
  • 2 : Pauwel Helena Alfons Haesaerts, architect, cineast en schrijver, geboren te Boom op 15 februari 1901, overleden te Brussel in het jaar 1974, 73 jaar oud.

     

03-01-08

Inhaling fanfare "Recht en Vrede" te Reet (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

UIT REETH (1895)

                       

Heden zondag, 13 october, zal alhier de inhaling plaats hebben van het vlag der fanfarenmaatschappij RECHT EN VREDE. Dit feest is geregeld als volgt:

1° Bijeenkomst der maatschappijen om 2 ure op den steenweg van de statie naar de kerk;

2° Uithaling van het vlag ten huize van den heer Joseph De Weerdt, en uitvoering van het gelegenheidslied;

3° Daarna ontvangst op het gemeentehuis en uitreiking der eeremetalen;

4° Wandeling door het dorp;

5° Rond 5 ure uitreiking der te verloten premiën.

27-12-07

Yachting (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

YACHTING 1895

Men leest in een Antwerpsch blad: Door den heer Robert Osterrieth is op de zaat der heeren Dessienes en Delsaux, te Boom, een stoomyacht besteld van 134 ton. De yacht wordt gebouwd volgens plan van den heer P.Schenkels, den gekenden Antwerpschen scheepsbouwkundige, maker der plans van de Milenka en de Meschacébé.(Deze twee schoone yachten zijn insgelijks op de zaat der heeren Dessienes en Delsaux gebouwd.)

De nieuwe yacht moet voltooid zijn in mei aanstaande. Hare uitrusting is die van een schoener, de romp wordt geheel vervaardigd uit Siemensstaal, de platen der wanden zijn 8 en 6 1/2 millimeters dik, terwijl de bouw van het vaartuig dit hoogst geschikt zal maken om door het ijs te ploegen. De totale lengte is 36 meters 50 en op de waterlinie 28 meters 50, breedte aan dek 5 meters, hoogste diepgang 3 meters 50. De machien zal 250 paardekracht hebben.

De uitrusting die zal worden toevertrouwd aan het huis Delie en c° van Antwerpen, zal prachtig wezen. Heel het schip zal electrisch verlicht zijn en de yacht, de grootste der Belgische vloot, zal vooraan staan bij de yacht club van Antwerpen.Robert Osterrieth


grafmonument Osterrieth Schoonselhof Antwerpen

Het prachtige grafmonument voor de familie Osterrieth bevindt zich op perk Z1, rij 8. Hier liggen ook nog onder meer zijn echtgenote Léonie Mols, Paul Louis Osterrieth (9-2-1872 / 28-3-1939), Pierre Roald Osterrieth (21-2-1907 / 3-6-1943), Robert Osterrieth (2-10-1869 / 30-5-1947) en diens echtgenote Anna Lippens.

Foto en tekst: http://www.schoonselhof.be/


kil van Delsaux
Kil van Delsaux ca.1913 (fotoarchief gemeente Boom)

 

25-12-07

Vaandelinhaling (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

VAANDELINHALING (1895)

Heden zondag, 13 october, zal de Oude Fanfarenmaatschappij van Noeveren haar nieuw vaandel inhalen, en den volgenden zondag zal een dergelijk feest plaats hebben van den Liberalen Vooruitstrevenden Volksbond en Help U Zelve van Boom. Aan beide feesten zullen verschillige andere maatschappijen deel nemen.

23-12-07

Boom, wedstrijd in Godsdienst (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

BOOM, WEDSTRIJD IN GODSDIENST (1895)

Voor den wedstrijd in godsdienst tusschen de leerlingen der katholieke scholen, heeft het gesticht der broeders alhier zich ook op bijzondere wijze onderscheiden en de volgende bekroningen verworven:

Eerediplomas: Emiel Vinck, Henri Michiels, Frans Cluts, Louis De Boeck, Edmond Verbruggen, Alfons Van Sand, Jules Verheyden.

Accessitten: Henri Plettincx, Camille De Backer, Theophiel Van Kerckhoven, Hubert Mampaey, Joseph Thys, Henri Kennes, Emile Lauwers, Theodoor Van den Heuvel, Florent Verelst, Frans Van Dyck.

Eervolle meldingen: Louis Van Oosten, Joannes Jacobs, Frans Eeraerts.

20-12-07

Boom, kampstrijd van lager onderwijs (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

BOOM, KAMPSTRIJD VAN LAGER ONDERWIJS (1895)

De scholen onzer gemeente hebben zich hoogst eervol onderscheiden in de kampstrijden welke dees jaar tusschen de leerlingen der lagere scholen plaats gehad hebben. De gemeenteschool van het dorp had 6 leerlingen aangeboden, waarvan er 5 bekroond zijn, namelijk: August Defré, Piet Steenackers, Edmond Roofthooft, Achille Van Breedam, Albert Van de Velde. De gemeenteschool van (onleesbaar) leverde (onleesbaar) leerlingen aan waarvan er 2 bekroond werden, namelijk: Emile Person en Joannes Wuyts.

Van de school der Broeders, welke insgelijks aan de algemene kampstrijden deel nam, werden de volgende leerlingen bekroond: Hubert Mampaey, Louis De Boeck, Henri Plettinx, Alfons Van Sand, Frans Cluts en Edmond Verbruggen.

Onze beste gelukwenschen aan al de bekroonden!leerlingen gemeenteschool Boom vierde graad 1936-1937
Klasfoto van de leerlingen van de vierde graad van de Boomse Gemeenteschool-Centrum 1936-1937

Geflankeerd door de leraars Raymond Verlinden en Louis Sué zijn dit:
Vooraan met bord: Marcel Verbruggen

Eerste rij, van links naar rechts: Swa Buelens, Swa Schoeters, René Keppens, Theophiel Moens, Karel Van Hoof, Daes, Miel Ruelens en Stevenheydens

Bovenste rij: Hellemans, Marcel Hellemans, onbekend, De Baere en François Forceville

 (foto: Van de Oudheid tot het jaar 2000, A.Vinck +)

18-12-07

De Nieuwe Vlaamsche illustratie (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Belangrijk bericht (1895)

De Nieuwe Vlaamsche Illustratie, welke als premie voor de inschrijvers van den Aankondiger te bekomen is aan den prijs van fr. 3.60 per jaar voor Boom en fr. 4.20 voor alle andere gemeenten van het binnenland, is door de schoonheid der gravuren en den boeienden inhoud, dezen prijs het drijdubbel waard.

Ook verzoeken wij onze lezers ten dringendste hunne inschrijving zoo spoedig mogelijk op ons bureel in te zenden of aan onze dragers op te geven, daar wij het getal inschrijvers moeten kennen voor de volgende afleveringen.

Het is een goeden raad, die wij aan onze lezers geven, daar wij later wellicht in de onmogelijkheid zouden kunnen komen, aan de verdere inschrijvers, nog de vroegere afleveringen te bezorgen.

17-12-07

De nieuwe kieswet (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

De nieuwe kieswet (1895)

Deze week is ten onzen bureele verschenen eene uitgaaf der nieuwe kieswet, zooals dezelve door den Moniteur is afgekondigd geworden.

Prijs: 30 centiemen

 

Gemeente-teekenschool van Boom (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

GEMEENTE-TEEKENSCHOOL VAN BOOM (1895)

De winterleergangen, welke 's avonds van zes tot acht uren gegeven worden, nemen aanvang op dinsdag, 15 october, ten lokale bovenzaal der middelbare jongensschool. De jongelingen welke den ouderdom van 14 jaren bereikt hebben en behoorlijk kunnen lezen, schrijven en rekenen, hebben zich maar den dag der opening aan te bieden om zich te laten opschrijven. Het onderricht is kosteloos voor iedereen.

16-12-07

Leder (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

DE GEVOLGEN VAN DE SPECULEERING OP HET LEDER (1895)

 

Men weet dat de prijs van het leder in den laatsten tijd hoog gestegen is en een slechten invloed uitoefent op den schoenmakershandel, vooral in het stadje Lier.

Vele huizen die groote zaken maakten zijn totaal ten onder gebracht. Men noemt bazen die met een tiental gasten werkten en door den ondergang gedwongen zijn zich zelven als gast bij andere bazen te gaan aanbieden.

15-12-07

Diefstal (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

ANTWERPEN (1895)

Eene meid die gediend heeft in een winkel in de Koeipoortstraat, te Antwerpen,wordt vervolgd wegens huiselijke diefstallen. 's Nachts stal zij voorwerpen uit den winkel, en wierp die door 't venster aan haren vrijer die in de straat wachtte. Eene huiszoeking werd donderdag bij dien vrijer gedaan, een jongen die toehoort aan eene deftige familie onzer stad. Men heeft bij hem vele gestolen voorwerpen aangeslagen. Hij zal vervolgd worden wegens medeplichtigheid aan diefstal en verheeling.

14-12-07

Aardappelen (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

SINT-NIKOLAAS (1895)

De aardappels zijn dit jaar in het land van Waas en in de naburige hollandsche provincie Zeeland overvloedig. Men kan tegenwoordig voor 4.50 fr. (zegge vier franks en half) 100 kilos goede patatten koopen. Vele huishoudens hebben reeds aan dezen prijs hunnen voorrad opgedaan. Ook gelijk het altijd gaat, zijn er pachters die meer vragen doch op onze markt zijn er donderdag verschillige ladingen aan gemelden prijs verkocht.

13-12-07

Peerdenmerkt te Antwerpen (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

ANTWERPEN (1895)

Eene peerdenmarkt zal gehouden worden op woensdag 16 october aanstaande, aan de Handelslei, ten noorden der Vondelstraat.

Tongeren (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

 TONGEREN (1895)

Een landbouwer uit den omtrek van Tongeren ging dinsdag avond bij een wapenmaker van Sint-Truiden een revolver koopen. In den winkel stond den schoonbroeder van den wapenmaker en een vriend van de pachter. Deze laatste wilde de behandeling van het wapen tonen; niet wetende dat er een kogel op stak, deed hij het mekanism werken: het schot ging af en de pachter werd door den kogel in de maag getroffen. De ongelukkige, die slechts 26 jaar oud is, werd in allerijl naar het gasthuis gevoerd, waar hij in den nacht overleden is.

11-12-07

Charleroi, schrikkelijk ongeluk (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

CHARLEROI (1895)

 

Een schrikkelijk ongeluk heeft maandag avond plaats gehad in de spoorwegstatie te Charleroi: een werkman in dienst der statie, een genaamde Etienne ging over de baan, toen eensklaps aan de wisseling zijn voet geklemd bleef tusschen twee riggels. De ongelukkige zag een trein aangestoomd komen en gelukte er niet in zijnen voet los te krijgen. Door noodgeschreeuw poogde hij de aandacht van den machinist te vestigen, doch door het gerucht der locomotief kon hij dit gerucht niet hooren. Toen de machinist den armen man zag, was het te laat om te stoppen. De rampzalige arbeider werd in stukken gesneden.

08-12-07

Landbouwfonds (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Landbouwfonds (1895) 


Aan de nagemelde landbouwers van dezen omtrek zijn vergoedingen toegekend voor afgemaakt vee:


C.Edgard Binken, Hoboken,    fr. 116

Franciscus Luyckx, Wilrijck,           62
P.August Van den Eynde, Hove,     75
P.S.Braeckmans, Waarloos,         125 
P.Den Deken, Mortsel,                 190
Lodewijk Goossens, Bouchout,      75
Emiel Wouters, Wilrijck,                 94
Emiel Wouters, Wilrijck,                 95
Constant Peeters, Wilrijck               87
Weduwe Verbruggen, Thisselt,      118
P.August Cnops, Leest,                 216
L.Marnef, Liezele,                           75
Kinderen Vercammen, Duffel,          75
J.Florentinus Marnef, Puurs,             75

06-12-07

Schrikkelijke spoorwegramp (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Schrikkelijke spoorwegramp(6 oktober 1895)


25 dooden., meer dan 100 gekwetsten.

-
 Verleden zondag avond heeft op de spoorbaan, in de nabijheid der statie van Ottignies(provincie Brabant), een schrikkelijk ongeluk plaats gehad. Eene losse locomotief, die met volle snelheid reed, is op eenen reizigerstrein geloopen, waarvan vier of vijf waggons met reizigers tot spaanders gemalen werden. Eene korte beschrijving van de plaats der ramp zal een beter oordeel over het voorval kunnen geven. Tusschen Ottignies en Court-Saint-Etienne ligt een dubbel spoor, een voor den Staatsspoorweg en een voor den Grand Central Belge, nagenoeg in den aard als te Antwerpen buiten de poort, onder de gemeente Mortsel, maar over eene langere uitgestrektheid. De linie van den Grand Central loopt van Leuven naar Charleroi, door Ottignies, twee linies van den Staat komen er samen, die van Namen naar Brussel, en die van Nijvel naar Namen of Brussel. 

De trein uit Manage naar Ottignies was eenige minuten in vertraging, toen hij uit Manage vertrok. Hij was opgepropt met volk dat te Nijvel de kermis had bijgewoond en waar tevens eene werkmansbetooging was gehouden. Op de plaats van dit dubbel spoor, ongeveer een kilometer van Ottignies had de vreeselijke botsing plaats.

 

Te Baulers,tusschen Ottignies en Court-Saint-Etienne, heeft de Staat een arsenaal voor machienen ingericht. In de statie van Ottignies bevond zich eene machien welke voor reserve diende en ´s avonds terug naar Baulers moest worden gebracht. De machinist dezer locomotief, een genaamde Sohet, meenende dat de trein uit Nijvel reeds binnen was, reed met groote snelheid naar het arsenaal en botste onderweg op den aankomenden reizigerstrein uit Nijvel, welke eenige minuten in vertraging bleef.

Sohet was vertrokken zonder het bevel van zijnen overste af te wachten en werd alzoo de onmiddellijke oorzaak der ramp. Hij heeft zijnen misslag met zijn leven geboet, want Sohet werd op den slag gedood. Men heeft hem onder de puinen zijner machien uitgehaald, op afschuwelijke wijze verminkt;het hoofd was gansch verpletterd.

 

Van tusschen de overblijfsels der verbrijzelde waggons zijn een twintigtal dooden opgehaald en ’t getal der gekwetsten beloopt meer dan honderd.

Ziehier de namen der dooden:

1.    Mev.Mourlon, vrouw van den ingenieur-electricien.

2.    M.Van Pée, geneesheer, Waver.

3.    M.Van Ginderachter, Priester, Waver.

4.    M.Leopold Tasnier, Waver.

   5. M.Leopold of Paul Delfosse, Waver.

6.    M.Ed. Delvaux, Beneden-Waver.

7.    M.Delabry, briefdrager, Waver.

8.    M.Antoine Foureau, Waver.

9.    M.André Steenwinckel, Waver

  10. Mej.Marie Jadin, Court-Saint-Etienne.

  11. M.Leon Hannet, Waver.

  12. M.Joseph Delbrassine, Waver.

  13. M.Gigot, Waver.
  14. M.Colin, Gembloers.
  15. M.Collin, zoon, Gembloers.

  16. M.Leon Rauwet, Waver.

  17. M.Sohet, Baulers,machinist op de locomotief die de ramp veroorzaakte.
  18. M.Joseph Foureau, Waver.
  19. Mev.wed.Collin, Gembloers.
  20. M.Joseph Alsteen, Waver.
 

Later zijn nog een vijftal gekwetsten overleden, zoodat het getal dooden 25 beloopt. Onder deze zijn er vijftien inwoners van Waver. De eerw.heer Van Ginderachter, onderpastoor te Waver, die zich tusschen de dooden bevindt, was geboortig van Merchtem. MBeernaert, onze gewezen eerste minister, bevond zich op den trein met zijne echtgenoote en verscheidene familieleden. Hij zelf bleef ongedeerd, zijne echtgenoote werd aan het hoofd en den arm gewond, en zijne schoonzuster, mevrouw Mourlon, werd op den slag gedood.

 

M.Van den Peereboom, minister van spoorwegen 1, had zich ook heel goed tusschen de slachtoffers kunnen bevinden. Hij had te Nijvel den namiddag overgebracht en plaats genomen op den getroffen trein om naar Brussel weder te keeren. Daar hij echter op zijn buitengoed te Anderlecht verblijft, had hij te Baulers van trein verwisseld om in de Zuidstatie te Brussel af te stappen. Hierdoor ontsnapte hij aan het gevaar.

 

De vreeselijke ramp heeft door geheel het land, doch vooral te Waver, eene onbeschrijflijke ontroering verwekt. Niet een huis in deze stad, of men telt er bloedverwanten of vrienden onder de dooden en gekwetsten.

Ooggetuigen verklaren dat het toneel na de ramp, het akeligste schouwspel vormde dat men uitdenken kan. De omgevallen tender der machien van den reizigerstrein had het vuur medegedeeld aan de puinen der waggons, en de vlammen die er uit opsloegen, wierpen een droevig licht op die plaats van lijden en dood, en tusschen het gekraak der vlammen en de walmen van verbrand vleesch en verschroeide haren die opstegen, kon men het geklaag en gekerm hooren der doodelijk gekwetsten, die met armen of beenen vastgekneld zaten tusschen de brokstukken der waggons. De nedervellende regen kwam echter de vlammen uitdooven.

 

MM. Mary en Decoster, professors in het instituut te Elsene, zaten op den rampzaligen trein in tweede klas waggon, met nog een derde reiziger. De beide priesters sluimerden. Zij werden door den schok onaangenaam wakker geschud en lagen toen onder een waggon die over den hunnen was geschoven. Langs alle zijden waren ze omringd door eene onontwarbare menigte puin, terwijl ze boven hun hoofden het vuur hoorden kraken.

 

Met onbeschrijfbare inspanning gelukten zij er in een der wanden van den waggon stuk te krijgen om door een opening uit den waggon te kruipen. Ook hun reismakker werd langs daar gered. M. Mary ontsnapte met een gescheurd kleed, M. Decoster met eene diepe schram op het voorhoofd. Zoodra ze gered waren, begonnen ze hulp te leenen aan de andere slachtoffers, van welke zij er meerderen bijstonden in hunne laatste oogenblikken.

 

Een man die van geluk mag spreken is de heer Proost, algemeen bestuurder van het departement van landbouw. Hij bevond zich op den trein van Manage die in botsing kwam met de locomotief. Hij ontsnapte ongedeerd aan de ramp. Zes jaar geleden, bevond zich de heer Proost insgelijks op den trein die verpletterd werd tegen de brug van Groenendaal. Ook bij die spoorwegramp kwam hij er goed af.

De ramp van Ottignies is met die van Groenendaal de schrikkelijkste welke ooit op de belgische spoorwegen heeft plaats gehad.2 De ramp van Groenendaal geschiedde op 8 februari 1889. Zij kostte het leven aan 12 reizigers en 2 spoorwegbedienden. Er waren 30 erg en 12 min erg gekwetsten. Verscheidene gekwetsten zijn later aan hunne wonden bezweken. De ramp van Groenendaal heeft aan den Staat, voor schadevergoedingen aan de families der slachtoffers, meer dan een millioen gekost, ongerekend de stoffelijke schade die zeer aanzienlijk was. De ramp van Ottignies zal veel meer aan den Staat kosten.


locomotiefType1Tubize

Mogelijk was het dit type locomotief dat betrokken was bij het ongeval.
Volgens José Plesier is het best mogelijk dat deze locomotief in die periode tussen Nivelles(Nijvel) en Ottignies reed.
Met dank voor de foto! Breng zeker eens een bezoek aan het blog van José
http://blog.seniorennet.be/trekhaak73/


1) Jules Vandenpeereboom werd in 1843 in Kortrijk geboren en overleed te Anderlacht in 1917. De laatste jaren van zijn leven bracht hij in Anderlecht door. Hij bezat een grote verzameling kunstvoorwerpen die hij, inclusief het huis, naliet aan de Belgische staat om er een museum van te maken wat niet geschiedde. Zijn verzameling raakte verspreid over diverse musea . Bron: De Leiegouw

2) Op de plaats van het onheil werd op 26 november 1967 een gedenkplaat ingehuldigd.  Bron: pixels BW

luitenant-generaal Brassine (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)


Luitenant-generaal Brassine(1895)

De minister van oorlog, luitenant-generaal Brassine, zal in den loop van dees jaar drie verjaardagen vieren: op 10 october den veertigsten verjaardag van zijn huwelijk;op 11 october zijn vijf-en-zestigsten verjaardag en den 8 december den vijftigsten verjaardag zijner intrede in het leger. Nooit werd door een generaal, komende uit de rangen, zulke lange militaire loopbaan vervuld. Te dezer gelegenheid zullen feestelijkheden plaatshebben, in de verschillende regimenten waarvan de minister deel gemaakt heeft, namelijk de jagers te voet, een linieregiment en de grenadiers, waarvan hij kolonel geweest is. Deputaties van de verschillende regimenten zullen den minister gaan geluk wenschen. Er wordt verzekerd dat generaal Brassine door den koning zal Baron benoemd worden. Daar hij den vereischten ouderdom bereikt heeft zal hij aide-de-camp des konings benoemd worden en het ministerie verlaten zoodra zijn ontwerp van persoonlijken militairen dienstplicht zal gestemd zijn. De Etoile beweert dat dit ontwerp in januari zal neergelegd worden.


FOTO_BRASSINE
Luitenant-generaal Jacques Brasinne  
Foto en onderstaande tekst: Ars Moriendi
Geboren te Namen op 12 oktober 1830.Overleden te Auderghem op 25 december 1899.Luitenant-Generaal der Infanterie.Ere-Vleugeladjudant van Koning Leopold II.Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 1896.

Minister van Oorlog, 1893-1896.


 

 

05-12-07

Zoo is't gemakkelijk (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Zoo is’t gemakkelijk(1895) 
Men weet nu te Brussel waardoor de dieven in den laatsten tijd zoo gemakkelijk in de rijke huizen konden stelen. Zij maakten kennis met de meiden, en deze maakten hen ter goeder trouw bekend met de inrichting en de gebruiken van het huis. Het onderzoek der policie heeft dat feit doen kennen.