04-12-07

Een jockey verongelukt (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Een jockey verongelukt (1895)

 Woensdag zijn in de paardeloopstrijden die op het koersplein van Laken plaatshadden, de jockey Edward en het paard dat hij bereed gevallen; het paard was zijn eigendom en werd op den slag gedood en de jockey is een uur nadien overleden. Hij had in zijnen val de ruggegraat gebroken.  De ongelukkige Edward laat eene weduwe en zes minderjarige kinderen achter.

03-12-07

Verjaardag (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Verjaardag (1895)

Vrijdag ll., 11 october, was het de 45e verjaardag van het overlijden der eerste koningin der Belgen, Louise-Marie van Orleans, gemalin van Leopold I, den 11 october 1850 aan een kwijnziekte overleden in het paleis van Oostende. Zes dagen daarna werden de lijkplechtigheden met grooten praal te Brussel gevierd. Het lijk was gedurende twee dagen voor het publiek te zien geweest in de kerk van Laken, waarna het in den koninklijken grafkelder bijgezet werd.

louise marie van orléans
Eerste koningin der Belgen, Marie Louise van Orléans(°1812 +1850)
Foto: Wikipedia 

30-11-07

Wereldtentoonstelling 1897 (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Wereldtentoonstelling van 1897 (1895)

 

Tusschen de merkwaardigheden welke men aankondigt voor de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1897; kunnen wij melden: België door de eeuwen heen en het monumenteele België;Brussel in de toekomst;het kantenpaleis, enz.

 

Muziekkringen uit Sidnay, Schotland, Italië, boden zich reeds aan.

M.Uyttenhove, oud-sergeant-majoor der karabiniers, thans te Moscou, wil eenen wereldbol ten toon stellen van 360 meters omtrek en 80 hoogte.

 

Om dit ontwerp te verwezentlijken zouden er vier hectaren grond noodig zijn en 10 à 12 millioen frank. Men spreekt van een aluminium ballon, een electrieken tram kunnende meer dan 200 kilometers per uur afleggen en van eene wereldfoor, welke zich zou uitstrekken van de Zuidlaan naar de Louisalaan.

 

Veel kasteelen in de lucht!

 
postcard1897

Postkaart:Universiteit van Maryland(U.S.A.)

http://www.lib.umd.edu/ARCH/exhibition/home.html

28-11-07

Brussel-zeehaven (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Brussel-zeehaven 1895

Een herbergier van Molenbeek is gevallen als slachtoffer van…Brussel-zeehaven. De man had zijn heel fortuin gestoken in den aankoop van weerdeloze gronden, die hij dacht later door onteigening voor de scheepvaartwerken aan hoogen prijs te zullen verkoopen. Nu vallen echter, volgens een blad, die gronden buiten de sfeer van onteigening en de man was geruïneerd. Volgens andere bladen vielen zijne eigendommen in de onteigeningen, zoodat hij van blijdschap zinneloos werd. Zondagmorgen heeft hij zich opgehangen

27-11-07

DUIVENPRIJSKAMP (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

BRUSSEL-Zondag morgen heeft te Brussel een nationale kampstrijd plaatsgehad voor reisduiven, ingericht door het verbond der duivenmaatschappijen der hoofdstad, ten voordeele der familie Toulet. 

Bijna al de provinciën van ‘t land namen er deel aan, 928 duiven werden verzonden.Om 10ure kwam er een telegram uit Parijs, meldende dat de oplating had plaats gehad om 8 ure met een sterken zuid-westerwind. De eerste duiven kwamen te Brussel aan tusschen 10 ½ en 11 ure. De opbrengst van den kampstrijd beloopt 7000 fr.

 
constateur

Duivenklok “Toulet”[1]

26-11-07

GENEESHEEREN (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

FRANKRIJK.-Geneesheeren-(1895)

In de stad Parijs ziet het er voor de geneesheeren slecht uit. Zij hebben meer kans er van honger te sterven dan eene winstgevende praktijk te verwerven. Er zijn in de stad thans 3300 artsen(vijf jaren gelden waren er 2800 !)voor 2.500,000, of op 750 inwoners een geneesheer.

 

Op zijn minst zijn één millioen inwoners te arm om geneeskundige hulp te betalen of liever door kwakzalvers, wonderdoktors en dergelijken geholpen te worden ;en behalve dat zijn in gasthuizen een menigte klinieken waar men gratis geneeskundige hulp kan bekomen. Ieder arts, die zich pas vestigt heeft zijn gratis spreekuur, ten einde bekend te worden, maar men kan gerust aannemen, dat slechts de helft der Parijzenaars voor geneeskundige hulp betaalt.

 

In de wijken der mindergegoeden wonen in het geheel geen geneesheeren, in de meer voorname wijken vindt men er dikwijls twaalf in één straat, ja, niet zelden eenigen in eenzelfde huis.

23-11-07

UIT DE ONDERWERELD (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

OOSTENRIJK[1].

Uit de onderwereld (1895)

 In Galicië, te Wieliezca, naar het journal d’hygiéne wordt bericht, ligt in de zoutmijnen een onderaardsch stadje van meer dan 1000 inwoners. De galerijen, op zeer groote diepte gelegen, strekken zich uit over 82 kilometers. Daar hebben de mijnwerkers hunne woningen, hun raadhuis, conversatiezalen en een schouwburggebouw. De ruime zalen en pleinen zijn electrisch verlicht. Men vindt er families, waarvan verscheiden geslachten niet boven aarde zijn geweest. De kleine kerk met hare standbeelden is een merkwaardig stuk. De inwoners zijn vreedzaam en gelukkig en bereiken een hoogen ouderdom. holy cross chapel

De kapel van het Heilige Kruis op een diepte van 91m.[2]

 

 


jan haluszka kamer 
De « Jan Haluszka »kamer, genoemd naar raadslid en directeur van de zoutmijn onder oostenrijks bestuur. De zaal ontstond in de 19E eeuw uit een groen zoutblok. De zaal is niet toegankelijk voor de toeristen. Ze wordt onder meer gebruikt voor concerten maar werd ook gebruikt als ontvangstzaal bij het bezoek van president Bush.[3]


[1] De zoutmijn dateert uit de middeleeuwen en is 327 meter diep. De gangen hebben een totaallengte van bijna 300 kilometer en bevat ca.3000 kamers. De mijn is een toeristische attractie en behoort vandaag tot Polen.

21-11-07

DE KONINGSKROON (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

PORTUGAL.-De koningskroon(1895)

De koning van Portugal wordt binnen kort te Londen verwacht, waar hij onder andere een juwelier zal opzoeken voor het onderhoud der staatsdiamanten. Het moet natuurlijk een man van vertrouwen zijn. Reeds heeft de portugeesche gezant een specialist, M.Henri Cowper, aangeduid.
  

De kroon van Portugal is de kostbaarste van heel de wereld. Zij vertegenwoordigt eene weerde van 32 millioen. De russische keizerskroon volgt daarop met eene weerde van 12 millioen. Die van koningin Victoria is 2 millioen weerd. Deze laatste kan men dagelijks zien voor 60 centiemen in den toren van Londen, met de andere juweelen van den koninklijken schat.

  Toelichting: De kroon werd in 1817 in  opdracht van koning João VI vervaardigd door de braziliaan(Brazilië behoorde toen tot Portugal),  Antonio Gomes da Silva.De koning die naar Londen kwam was Carlos I. Hij regeerde van 28 september 1863 tot aan zijn dood. Koning Carlos I werd op 1 februari 1908 neergeschoten door 2 republikeinen.[1]  
carlosportugal
Koning Carlos I van Portugal[2]

GEVAARLIJKE OVERSTROOMING(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

BUITENLAND 

RUSLAND- Gevaarlijke overstrooming.(1895)

De nieuwe en zeer rijke naphtabron, die eenigen tijd geleden ontdekt is in de Kaukasische vlakte, levert voor de omwonenden een ernstig gevaar op, en berokkent hun groote schade. 

De bron levert per dag 1000,000 pud op ;alle maatregelen, genomen om den stroom meester te worden, zijn mislukt. De dijk van den vergaarbak was tegen den enormen druk der naphta niet bestand, hij brak door en de vloeistof verspreidde zich over de velden. Alle straten zijn met naphta bedekt, de alom verspreide naphtadampen benauwen de ademhaling. De geringste onvoorzichtigheid met vuur zou eene onoverzienbare ramp ten gevolge hebben.

Er wordt daarom door de bevolking niet meer gekookt. De overvloedige naphta wordt zooveel mogelijk naar de rivier Neftjanka geleid. De eigenaars van de bron, de firma Achwerdow&c°, zullen waarschijnlijk zeer aanzienlijke sommen als schadevergoeding moeten betalen.

19-11-07

EENE VERBETERENDE BROODSOORT(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Eene verbeterende broodsoort 1895  


t Is van iedereen gekend welke ommekeer er in de molennijverheid ontstaan is met de molensteenen te vervangen door cylinders of rollen. Reeds veel is er geschreven en geredetwist geworden tusschen de partijgangers van het oude en dit van het nieuwe stelsel. Sedert hebben de geleerden ook de zaak in handen genomen ; en uit deze en andere onderzoekingen is men tot de volgende uitslagen gekomen :

Meel, voortgebracht door middel van molensteenen, geeft een smakelijk en uitmuntend brood, als dat meel jong is ; dit spruit voort uit het feit dat de vettige bestanddeelen in het meel blijven.
Maar die den goeden smaak van het brood, staan aan het bewaren van het meel in den weg ;zij maken het, als men het te lang bewaart, ranzig of althans onaangenaam van smaak. Meel, voortgebracht door middel van cylinders, kan daarentegen zeer goed bewaard blijven, omdat die vettige bestanddeelen van het graan onder het malen verwijderd zijn ;maar om diezelfde reden geeft het meel een brood dat weinig geur heeft en zeer spoedig droog wordt. 

De heer Charles Lucas, uitvinder van het meel, bekend onder den naam van Negen Merken, te Parijs, heeft te dezen opzichte hoogst belangrijke proefnemingen gedaan. Tengevolge daarvan is hij er toe gekomen den raad te geven, om op het oogenblik der kneeding 2 grammen zoete amandelolie bij elken kilo cylinder-meel te voegen welke men gebruikt. Het nut dezer toevoeging is klaar en duidelijk, want de kleine hoeveelheid vettige bestanddeelen, welke er aan ontnomen zijn, geeft men er zoodoende aan terug.

De uitkomsten ervan waren ook verrassend. Wij willen nu het woord laten aan den heer Lucas, die, na de gronden van zijne raadgeving te hebben uiteengezet, er bij voegt : « Ik heb den uitslag onderworpen aan het oordeel van verschillende kundige meelhandelaren en bakkers, zonder hen opmerkzaam te maken op eenig verschil, bestaande tusschen brood met en brood zonder toevoeging van olie ; zonder hun zelfs eenigermate te kennen te geven, waarin de brooden die ik hun voorlegde, zouden kunnen verschillen. « Allen hebben echter een groot onderscheid opgemerkt in de kwaliteit, geheel ten voordeele van het brood waaraan olie was toegevoegd, en toen ik hun verzekerde dat al de brooden van hetzelfde meel en geheel en al op onze gewone wijze waren gebakken, waren zij uiterst nieuwsgierig te weten waardoor de kwaliteit dan in zulk eene hooge mate kon verschillen. « Het verschil bestaat niet alleen in het brood, maar ook in de broodbereiding, die veel gemakkelijker en geregelder gaat.

Deeg waaraan men olie heeft toegevoegd, is veel zachter, zijdeachtiger ;het brood is geuriger ; in uiterlijk en smaak doet het denken aan het fijne meel, dat men in Frankrijk »gruau »noemt en het blijft dagen lang goed. Daags en zelfs twee dagen nadat het gebakken is, is het nog versch en heeft dan een aangenamen smaak. Na acht dagen is het onderscheid tusschen de beide broodsoorten nog duidelijk waar te nemen. »
 Een proef is gemakkelijker door onze bakkers te nemen ; de goede uitslag is zoo goed als zeker ;want de proeven door den heer Lucas genomen, zijn met de meeste zorg geschiedt en kunnen als afdoende worden beschouwd. 

16-11-07

MILICIE (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

                                             Milicie (1895) 

De prijs der plaatsvervanging
[1] door het departement van oorlog is vastgesteld, voor het dienstjaar 1895-1896 op zestien honderd frank(fr.1600). De vergelding toegestaan aan de vrijwilligers met premie is vastgesteld als volgt, voor het dienstjaar 1895-1896, beginnende den 1n october 1895 en eindigende den 30 september 1896. Degene die, te rekenen van heden, zich verbinden voor eenen milicietermijn zullen 1600 fr. ontvangen.  Degene, die de plaats nemen of den termijn voleinden van mannen behoorende :  

Tot de lichting van 1895 ontvangen 1500 fr.

«                      «      1894        «       1400 «            

«                      «      1893        «       1300 «            

«                      «      1892        «       1200 «             

«                      «      1891        «       1100 « 

«                      «      1890        «       1000 « 

«                      «      1889        «          900 « 

«                      «      1888        «          800 « 

«                      «      1887        «          700 « 

«                      «      1886        «          600 « 

Van vroegere klassen               «          500 «              


trommel
lotingtrommel
Toelichting:
Lees ook het artikel in ons jaarboek 1997-1998 i.v.m. de conscriptie

[1] Het systeem van de loting werd in 1909 afgeschaft
en vervangen door de dienstplicht

ZONDAGSRUST (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Zondagsrust (1895)

Verschillige nijverheids- en arbeidsraden in den Borinage, hebben zich tegen de toepassing der zondagrust verklaard. 

Bazen en werkliê waren het eens om de meening uit te drukken, dat de volledige staking van het werk gedurenden een ganschen dag, in de fabrieken de veiligheid der werkliê zou bedreigen.

borinage

         Voormalige koolmijnen te Bergen(Mons) in de Borinage

Toelichting:

De Borinage is een streek in de Waalse provincie Henegouwen, die bekend stond om zijn steenkool-industrie. Bergen, de hoofdstad van Henegouwen, ligt ten oosten en noordoosten van het gebied.

De naam komt van borin of borain, een Frans woord voor kompel. In het plaatselijke dialect werd de mijnindustrie bohren genoemd.

Vincent van Gogh huurde in 1879 als lekenprediker een kamer in Wasmes, waar hij volgens inheemsen elke avond lag te huilen om het wrede lot van de mens. Na een half jaar trok hij naar Brussel om te gaan schilderen.

De omstandigheden waarin de mijnwerkers leefden en werkten zijn op film vastgelegd in de documentaire Misère au Borinage (1934), gemaakt door Henri Storck en Joris Ivens.

In 1920 werkten er bijna veertigduizend mensen in de mijnen. Maar na de sluiting van de mijnen in de jaren vijftig en zestig is de werkloosheid er nu het hoogste van heel België.

De Amerikaanse internetfirma Google besloot in april 2007 om een nieuw datacenter te bouwen in Saint-Ghislain, nabij provinciehoofdstad Bergen (Mons). De investering van 250 miljoen euro wordt door Waalse politici gezien als een enorme impuls voor de regio


Bronnen:
Foto: http://www.trabel.com/mons/mons-borinage.htm

Toelichting: http://nl.wikipedia.org/wiki/Borinage


 

15-11-07

GEMEENTEKIEZINGEN(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

 

Gemeentekiezingen.(1895)
 

Door de meeste nieuwsbladen werd verleden week gemeld dat de gemeentekiezingen bepaald waren op 17 november.

Thans wordt gezegd dat die datum nog niet definitief vastgesteld is en de kiezingen verschoven zijn tot 1 december, anderen beweren zelfs tot 15 december.

DIPLOMA VAN BEKWAAMHEID
Om deel te nemen aan de verkiezingen diende men een diploma van bekwaamheid voor te leggen.

 

 

Toelichting : De verkiezingen gingen uiteindelijk toch door op 17 november met voor de grotere gemeenten een tweede kiesronde op 24 november waar aanvullende raadsleden konden verkozen werden. De verkiezingen van 1895 vonden plaats volgens de nieuwe gemeentelijke kieswet van 1895. Die was nodig na de grondwetsherziening van 1893 die het algemeen meervoudig stemrecht invoerde. Alle mannen die dertig jaren waren of ouder en drie jaar in de gemeente woonden, kregen stemplicht(vrouwen mochten pas in 1921 hun stem uitbrengen voor de gemeenteverkiezingen). Kapitaalkrachtigen, gediplomeerden en geestelijken bekwamen één of meer bijkomende stemmen. Het gewone volk had maar recht op één stem per man. Honderden arbeiders brachten voor het eerst hun stem uit. Te Boom kwamen voor het eerst in de geschiedenis de socialisten op de kiezerslijst voor.

De verwachtingen voor de socialisten waren vrij hoog maar ze vergaarden uiteindelijk minder dan 300 stemmen.

Grote overwinnaars waren de katholieken met 1684 stemmen en behielden de absolute meerderheid. De liberalen ontvingen 1240 stemmen. De katholiek Emiel Van Reeth bleef burgemeester.[1][1] Bron: Van de oudheid tot het jaar 2000, Alex Vinck en  Kadoc, http://kadoc.kuleuven.be/nl/index.html

 

14-11-07

TURKEN EN ARMENIËRS(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

                                   Turken en Armeniërs (1895) 

Uit Trezibonde, eene stad in Klein-Azië,  wordt bericht dat de Turksche bevolking de kristenen heeft aangetast en uitgemoord. De soldaten zijn te gering in aantal om die moorderijen te beletten, en overigens de soldaten blijven onverschillig bij de voorvallen, zij bemoeien zich met niets. Vandaar de vrees voor erge verwikkelingen.

Het volk is opgewonden tot in den hoogsten graad en het fanatism der Muzelmannen gaat voor niets achteruit.
 Zaterdag zijn aan twee Italianen, binnen Stamboel neus en ooren afgesneden. Fransche toeristen werden mishandeld en van alles beroofd. Opmerkelijk is dat de Turken bij hunne aanvallen niet roepen: Weg met Armeniërs ! maar : Weg met de giaours(Kristene honden).

Vooral zijn het de Softas en Apollahs die uitmunten in fanatieke vervolgingen.
 De benoeming van Kiamil Pacha tot groot-vizier heeft geen verandering gebracht in den toestand. De Muzelmannen overrompelen nijverheids- en landbouwinstellingen van Europeanen en vermoorden de werklieden aan hun werk. De vreemde gezanten zijn samengekomen te Therapia om te beraadslagen over de te nemen maatregelen, want het gouvernement van den sultan heeft geen hoegenaamd gezag en dat van den grootkanselier is nul. 

Door de gezanten is beslist eene nieuwe poging aan te wenden bij Kiamil Pacha, om krachtige maatregelen te doen nemen tegenover den moordlust der fanatieke Muzelmannen.


  kiamir pacha         


Kiamil Pacha(rechts)[1]


 

[1] http://www.egyptedantan.com/port_said/port_said3.htm

 

OORLOGSSCHAT VOOR ITALIË(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

  Oorlogsschat voor Italië.(1895)

Het Italiaansch gouvernement zal een wetsontwerp neerleggen, waarbij een oorlogschat wordt ingesteld.

Die schat zal gevoed worden door eene belasting, die zal gelegd worden op rijke jongelingen welke van den militairen dienst ontslagen zijn ;hij zal dienen- gelijk de schat van Spandau in Duitschland- om de families van arme soldaten in tijd van oorlog te onderhouden.

Toelichting : Francesco Crispi (Ribera, Sicilië, 4 oktober 1819 - Napels, 12 augustus 1901) was een Italiaans politicus met veel invloed tijdens de negentiende eeuw. Crispi was premier van 1887 tot 1891 en opnieuw van 1893 tot 1896.

In 1895 won de partij van Crispi (Sinistra) de verkiezingen en kon Crispi aanblijven als premier, maar niet voor lang. In 1895 spoorde hij de legerleiding aan voor een 'definitief' offensief tegen de Abbesijnen (= Ethiopiërs). Op 1 maart 1896 trof een groot deel van het Italiaanse koloniale leger het Abbesijnse leger keizer Menelik II te Adua. De strijd resulteerde in een verpletterende nederlaag voor de Italianen. De klap kwam zeer hard aan in Italië en Crispi werd tot aftreden gedwongen. Hij trad op 10 maart 1896 af.[1]

Francesco_Crispi

Francesco Crispi[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Francesco_Crispi

13-11-07

DE FRANSCHEN OP MADAGASCAR ( aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

De Franschen op Madagascar. oktober 1895

Men weet dat sedert een paar jaren de Franschen in oorlog zijn tegen de Hovas, dat zijn de inwoners van Madagascar, die zich niet gewillig aan de fransche overheersching onderwerpen. In ons nummer van 29 september hebben wij een belangrijk artikel medegedeeld over den tegenspoed welke de Franschen in dit vreemde land ondervonden.

Nu is verleden donderdag te Parijs de tijding toegekomen dat de Franschen op 30 december na een schitterend wapenfeit, Tananariva, de hoofdstad van Madagascar bezet hebben.

De vredesonderhandelingen, die op den 1 october ‘s morgens begonnen, liepen denzelfden avond af, onder voorbehoud van latere goedkeuring door het gouvernement der Republiek. Generaal Metzinger is gouverneur van Tananariva benoemd.

Het Fransche gouvernement heeft in naam van geheel Frankrijk en de republiek gelukwenschen gestuurd aan generaal Duchesne en aan geheel het expeditie-leger.

Daarin wordt gezegd :

« Onze voortreffelijke troepen hebben den dank van het Vaderland verdiend.

« Frankrijk bedankt u voor den grooten dienst dien gij bewezen hebt.

« Gij hebt een groot voorbeeld gegeven en eens te meer hebt gij bewezen dat er geen hinderpalen, noch gevaren bestaan, die men niet overkomt door moed en koelbloedigheid »

Generaal Duchesne is bevorderd tot groot-officier van het Legioen van Eer.


madagaskar

Toelichting:
Madagaskar is een eiland en een land dat ten oosten van het vasteland van het continent Afrika ligt. Het is het op drie na grootste eiland ter wereld, na Groenland, Nieuw-Guinea en Borneo. In 1960 verkreeg het land zijn onafhankelijkheid van Frankrijk. Eerste president werd Philibert Tsiranana.
[1]


DUCHESNESAA

Jacques Charles René Achille DUCHESNE,
geboren te Sens(F) op 3 maart1837 
Foto : http://www.military-photos.com/madagascar.htm
 

[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Madagaskar

 

12-11-07

VREES VOOR SPIONNEN ( aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Vrees voor spionnen  oktober 1895 

Woensdag laatst is te Laon(Frankrijk) zekere D., een Belg, aangehouden en tusschen twee gendarmen naar de grens gebracht. Hij was eenige dagen vroeger op het feit betrapt bij het insmokkelen van reisduiven, daarom werd hij veroordeeld tot de ontruiming van het land.

Nu doorloopen agenten der algemeene veiligheid al de grensplaatsen om verborgen hokken te ontdekken voor militaire reisduiven die dienen als middel van correspondentie voor spions in dienst van buitenlandsche mogendheden.

Toelichting : Laon is een stad in Frankrijk, en is de hoofdplaats van het departement Aisne. De stad telt ongeveer 26.500 inwoners.

Laon ontstond op een heuvel boven de vlakte van de Thiérache. Het werd in de 5e eeuw een bisschopszetel en was in de Karolingische tijd de koninklijke residentie. De beroemde Kathedraal van Laon werd vanaf 1155 gebouwd, nadat zijn romaanse voorganger was afgebrand. De oude stad bevat nog veel andere Middeleeuwse gebouwen.De bovenstad is te bereiken met een speciaal treintje, de Poma 2000. [1]
                                                                              


[1]  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

 

 

PREMIE (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

De "aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen" was een regionale krant die eind negentiende eeuw nieuws bracht uit onze streek. In de stadsbibliotheek van Antwerpen zijn er van deze krant nog diverse edities bewaard. De krant bevat ook nieuws uit de rest van het land en de wereld. Regelmatig zal je hier artikels uit de krant vinden. Ik start hier alvast met een aankondiging waarin de lezers worden aangespoord een abonnement te nemen op de "Nieuwe Vlaamsche Illustratie" die zij wekelijks mits een meerprijs bij hun krant zouden ontvangen :

PREMIE  oktober 1895

Voor de lezers van ons blad.

Met het nummer onzes blad van heden ontvangen onze geabonneerden andermaal een proefexemplaar van de NIEUWE VLAAMSCHE ILLUSRATIE, welke de Uitgever besloten heeft aan zijn blad te verbinden.

Vol vertrouwen onderwerpt hij het geïllustreerd weekblad aan de beoordeling zijner lezers, innig overtuigd, dat de eerste kennismaking tot eene langdurige zal aanleiding geven.

Voor den luttelen prijs van 90 centiemen per 3 maanden of fr. 1,05 franco per post, stelt hij zich voor eene wekelijksche Illustratie te leveren, die wat uitvoering van platen en tekst betreft, voor geene enkele Illustratie in den lande behoeft onder te doen.

Om zijn plan naar behooren te kunnen verwezenlijken, behoeft hij den algeheelen steun zijner lezers, en daarom vertrouwt hij, dat niet enkelen den wensch zullen te kennen geven om de NIEUWE VLAAMSCHE ILLUSTRATIE geregeld te ontvangen, doch dat alle onze geabonneerden zonder onderscheid, van deze PREMIE zullen willen genieten, en ons zoo spoedig mogelijk hunne bijtreding zullen inzenden, opdat wij het getal voor ons derde nummer zouden kunnen vaststellen.

Maatregelen zijn genomen, om voortaan elke aflevering te kunnen bezorgen voor ‘s zondags.

ABONNEMENTSPRIJS :

Voor Boom......fr. 3,60

Buiten Boom....fr. 4,20

Voor de NIET-geabonneerden

aan ons blad...fr. 10,00

Wij verzoeken onze geachte inschrijvers van buiten, ons het bedrag per postmandaat over te maken.

09:20 Gepost door Marc in Regionale krant de Aankondiger... | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom |  Facebook |