16-04-08

Feest der broeders(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Het feest der broeders (1895)

 

Het comiteit aangesteld tot inrichting der feesten bij het vijftigjarig jubelfeest van de Broeders der Kristelijke Scholen van Boom, spaart geene moeite.

Een oproep wordt gedaan aan alle maatschappijen welke deel zouden willen nemen aan de feesten. Het programma der feestelijkheden zal kortelings bekend gemaakt worden.

De maatschappijen welke deel willen nemen aan den stoet, worden verzocht zich aan te geven bij M. Gustaaf Vereycken, ten laatste op donderdag 24 october.

Vele personen hebben aangedrongen des avonds de huizen te verlichten, doch het Comiteit heeft deze verlichting afgewezen, aangezien het seizoen te verre gevorderd en men gedurig aan slecht weer blootgesteld is. Alleenlijk verzoekt men de gevels te vlaggen tot teeken van bijtreding aan deze volksfeest.

De commentaren zijn gesloten.