12-11-07

PREMIE (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

De "aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen" was een regionale krant die eind negentiende eeuw nieuws bracht uit onze streek. In de stadsbibliotheek van Antwerpen zijn er van deze krant nog diverse edities bewaard. De krant bevat ook nieuws uit de rest van het land en de wereld. Regelmatig zal je hier artikels uit de krant vinden. Ik start hier alvast met een aankondiging waarin de lezers worden aangespoord een abonnement te nemen op de "Nieuwe Vlaamsche Illustratie" die zij wekelijks mits een meerprijs bij hun krant zouden ontvangen :

PREMIE  oktober 1895

Voor de lezers van ons blad.

Met het nummer onzes blad van heden ontvangen onze geabonneerden andermaal een proefexemplaar van de NIEUWE VLAAMSCHE ILLUSRATIE, welke de Uitgever besloten heeft aan zijn blad te verbinden.

Vol vertrouwen onderwerpt hij het geïllustreerd weekblad aan de beoordeling zijner lezers, innig overtuigd, dat de eerste kennismaking tot eene langdurige zal aanleiding geven.

Voor den luttelen prijs van 90 centiemen per 3 maanden of fr. 1,05 franco per post, stelt hij zich voor eene wekelijksche Illustratie te leveren, die wat uitvoering van platen en tekst betreft, voor geene enkele Illustratie in den lande behoeft onder te doen.

Om zijn plan naar behooren te kunnen verwezenlijken, behoeft hij den algeheelen steun zijner lezers, en daarom vertrouwt hij, dat niet enkelen den wensch zullen te kennen geven om de NIEUWE VLAAMSCHE ILLUSTRATIE geregeld te ontvangen, doch dat alle onze geabonneerden zonder onderscheid, van deze PREMIE zullen willen genieten, en ons zoo spoedig mogelijk hunne bijtreding zullen inzenden, opdat wij het getal voor ons derde nummer zouden kunnen vaststellen.

Maatregelen zijn genomen, om voortaan elke aflevering te kunnen bezorgen voor ‘s zondags.

ABONNEMENTSPRIJS :

Voor Boom......fr. 3,60

Buiten Boom....fr. 4,20

Voor de NIET-geabonneerden

aan ons blad...fr. 10,00

Wij verzoeken onze geachte inschrijvers van buiten, ons het bedrag per postmandaat over te maken.

09:20 Gepost door Marc in Regionale krant de Aankondiger... | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.